Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Επιδοτήσεις ύψους 445 εκατ. ευρώ για ΜμΕ

by billakos

Σε ποια πλατφόρμα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι 

Της Γωγώς Κατσέλη 

Πρόγραμμα ενισχύσεων ύψους 445 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ανακοίνωσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν νωρίτερα, σημειώνοντας ότι έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα https://digitalsme.gov.gr για τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Η δράση, που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), αφορά στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν επενδύσεις σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα σε: ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, συστήματα τηλεργασίας, επιχειρηματική αναλυτική, αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, συστήματα κυβερνοασφάλειας, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υποδείγματα και λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

   2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

   3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.

   4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Η δράση υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ (εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης), σύμφωνα με όσα ορίζονται σε κοινή απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

Η δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, κατανέμεται σε τρία επιμέρους προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

•                    Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MμE»

•                    Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

•                    Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

1. Το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MμE», ύψους 180 εκατ. ευρώ, παρέχει επιταγές (vouchers) από 900-20.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, που θα διατεθούν για την απόκτηση -μέσω αγοράς ή μίσθωσης- νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διακρίνονται σε οκτώ κατηγορίες ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό και θα λάβουν την ενίσχυση ως εξής:
•    μέχρι πέντε εργαζόμενους έως 900 ευρώ (με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 1.000 ευρώ),
•    από 5 μέχρι 10 εργαζόμενους μέχρι 1.800 ευρώ (με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 2.000 ευρώ)
•    από 10 μέχρι 18 εργαζόμενους 3.600 ευρώ (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 4.000 ευρώ)
•    από 18 μέχρι 25 εργαζόμενους 5.400 ευρώ (μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 6.000 ευρώ)
•    από 25 έως 32 εργαζόμενους 9.000 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 10.000 ευρώ)
•    από 32 έως 40 εργαζόμενους 10.800 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη 12.000 ευρώ)
•    από 40 έως 50 εργαζόμενους 13.500 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη έως 15.000 ευρώ)
•    από 50 έως 250 εργαζόμενους 18.000 ευρώ (επιλέξιμη δαπάνη έως 20.000 ευρώ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε κατηγορία επιχειρήσεων θα έχει το δικό της «κουμπαρά» ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν τα χρήματα από όλες τις εταιρείες. Έτσι, 90 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν στις εταιρείες που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, 40 εκατ. ευρώ σε αυτές που απασχολούν από 10 έως 25 εργαζόμενους και 30 εκατ. ευρώ στις ΜμΕ με προσωπικό από 25 έως 40 άτομα. 

2. Μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών», προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, θα επιδοτηθούν ψηφιακές επενδύσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών cloud.

Ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες: 
-Αυτές της Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
-Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
-Εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
-Προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
-Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
-Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

3. Με το πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», ύψους 165 εκατ. ευρώ, ενισχύεται η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων με ενισχύσεις από 150-350 ευρώ που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Από τα 162, 44 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δοθούν επίσης μέσω voucher, θα διατεθούν ως εξής: 
•    15 εκατ. ευρώ για δαπάνες αντικατάσταση EFT/POS. Η ενίσχυση αφορά μέχρι δύο EFT/POS ανά επιχείρηση για αγορά ή χρονομίσθωση 3 ετών, με τη μέγιστη ενίσχυση να ανέρχεται στα 150 ευρώ
•    20 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες αγοράς εξοπλισμού τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (τάμπλετ + θερμικός εκτυπωτής). Η ενίσχυση θα δίδεται μέχρι του δηλωμένου αριθμού των φορτηγών της επιχείρησης για τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και μέχρι 1.125 ευρώ ανά φορτηγό
•    33,21 εκατ. ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι και τρία έτη. Η ενίσχυση θα φτάνει τα 300 ευρώ ανά επιχείρηση.
•    37 εκατ. ευρώ δαπάνες αναβάθμισης Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ), των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) και τη διασύνδεση τους με POS. Οι αναβαθμίσεις αυτές δύναται να φτάσουν τον μέγιστο αριθμό Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ) κάθε επιχείρησης και η ενίσχυση που δίδεται είναι 112,5 ευρώ ανά ΦΗΜ
•    45 εκατ. ευρώ για δαπάνες αντικατάστασης Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), με ανώτατο όριο αντικατάστασης σε κάθε επιχείρηση, τον ήδη δηλωμένο αριθμό ΕΑΦΔΣΣ. Η ενίσχυση ανέρχεται σε μέχρι 350 ευρώ ανά ΕΑΦΔΣΣ.
•    11,73 εκατ. ευρώ για δαπάνες αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών με μέγιστο αριθμός για κάθε επιχείρηση τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ. Για κάθε ΦΗΜ η ενίσχυση είναι 150 ευρώ.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Όταν πριν ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσίασε στην πρόεδρο της Επιτροπής το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0”, είχαμε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα, με τη στήριξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί να αλλάξει υπόδειγμα. Με μια συμπαγή στρατηγική και με έξυπνη μόχλευση του Ταμείου Ανάκαμψης, η δημιουργικότητα των Ελλήνων αναδεικνύεται και ενισχύεται στις περισσότερες πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Στο “κατώφλι” της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, οι επιχειρήσεις στηρίζονται, προκειμένου να αποκτήσουν καινοτόμα εργαλεία και να πρωτοπορήσουν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, επισήμανε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι από τις πλέον εμβληματικές δράσεις που υλοποιούνται με πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”. Τα τρία προγράμματα που την απαρτίζουν, κι άνοιξαν για υποβολή αιτήσεων, έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 445 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία θα υπερβούν τις 200.000. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται, με πράξεις, πως το “Ελλάδα 2.0” είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που απευθύνεται στους πολλούς και στηρίζει τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα».

Πηγή: skai.gr

ΠΗΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ